කාලගෝට්ටිය (KALAGOTTIYA) 2022

ARTIST –

SANDUN PERERA

SEWWANDI RANATHUNGA

NOYEL RAAJ

 

BAND – SEVEN NOTES

 

 • SANHINDA EVENTS PROUDLY PRESENTS
 • කාලගෝට්ටිය (KALAGOTTIYA) 2022
 • Ravindu Dias With SEVEN NOTES
 • Contact : Nishan : 056 402 1081 | Sampath : 055 723 9440
 • Krish : 056 596 1272 | Amila : 052 935 0155
 • Date : 14th May 2022
 • Venue : Grand Excelsior Hotel Bur Dubai
 • Time : 8.00 pm – 2.00 am Onwards
 •  

Summary

 • SANHINDA EVENTS PROUDLY PRESENTS
 • කාලගෝට්ටිය (KALAGOTTIYA) 2022
 • Ravindu Dias With SEVEN NOTES
 • Contact : Nishan : 056 402 1081 | Sampath : 055 723 9440
 • Krish : 056 596 1272 | Amila : 052 935 0155
 • Date: 14th May 2022
 • Venue: Grand Excelsior Hotel Bur Dubai
 • Time: 8.00 pm – 2.00 am Onwards
Sending
User Review
4.75 (4 votes)