ෆ්ලෑශ්බෑක් සංගීත කණ්ඩායමේ ඩ්‍රම්ස් වාදන ශිල්පී ෆ්ලෑශ් වෙතින් ඉවත් වේ.

Niroshan Sanjeewa Leave Flashback Band

ඉතා ජනප්‍රිය ලංකාවේ අංක එකේ සංගීත කණ්ඩායමක් වන රොශාන් ප්‍රනාන්දු ප්‍රමුඛ ෆ්ලෑශ් බැක් සංගීත කණ්ඩායමේ ඉතා දක්ෂ කැපී පෙනෙන වාදන ශිල්පියෙක් වන ඩ්‍රම්ස් වාදන ශිල්පි නිරෝශ් ඩ්‍රීම්ස් එම කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වී තිබෙනවා.

Summary

ඉතා ජනප්‍රිය ලංකාවේ අංක එකේ සංගීත කණ්ඩායමක් වන රොශාන් ප්‍රනාන්දු ප්‍රමුඛ ෆ්ලෑශ් බැක් සංගීත කණ්ඩායමේ ඉතා දක්ෂ කැපී පෙනෙන වාදන ශිල්පියෙක් වන ඩ්‍රම්ස් වාදන ශිල්පි නිරෝශ් ඩ්‍රීම්ස් එම කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වී තිබෙනවා.

Sending
User Review
4 (1 vote)

About The Author

One Response

  1. Didul Pramodya
    June 24, 2022

Add Comment